Menu

Vedtægter

LOVE FOR IDRÆTSFORENINGEN IF HJORTEN FODBOLD

 • 1 Afdelingens navn. Navnet er “Idrætsforeningen Hjorten Fodbold”. Hjemsted er Hjortespring, Herlev Kommune. Afdelingen er en selvstændig afdeling under Herlev Idrætsforening.
 • 2 Foreningens formål. Idrætsforeningen Hjorten fodbold's formål er at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke denne folkeoplysende aktivitet, og med udgangspunkt i fodbold, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. Det er tillige foreningens formål at udbrede kendskabet til, og interessen for fodbold, samt at tilgodese de enkelte medlems ønske om dygtiggørelse indenfor det fodboldmæssige, og tillige fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel efter de af Dansk Boldspil-union og Danmarks idrætsforbund foreskrevne regler, idet foreningen er tilsluttet DBU og DBU Sjælland, begge under DIF.
 • 3 Foreningens ordensregler. Idrætsforeningen Hjorten Fodbold’s medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter. Ligeledes er foreningens medlemmer forpligtet til ubetinget at overholde Herlev Kommunes ordensregler for idrætspladser, gymnastiksale og omklædningsrum. Overtrædelse heraf, eller af foreningens love og vedtægter kan medføre idømmelse af karantæne eller eksklusion af foreningen. Karantæne eller eksklusion kan idømmes af afdelingens bestyrelse.
 • 4 Klubdragten. Klubdragten er, orange trøje, sorte benklæder samt sorte strømper.
 • 5 Foreningens ledelse. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af foreningens medlemmer på foreningens ordinære generalforsamling.Foreningens bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, en seniorformand, en børneformand samt et medlem udpeget af oldboys-afdelingen.

  ​Formanden leder foreningens anliggender i forening med den øvrige bestyrelse, men kan dog i presserende sager handle alene, men skal på førstkommende bestyrelsesmøde redegøre for sine handlinger. I tilfælde af, formand, kasserer eller sekretær udtræder, konstituerer bestyrelsen sig på ny snarest muligt.

  ​Såfremt et andet bestyrelsesmedlem udtræder, indtræder en suppleant. Sekretæren fører protokol over de afholdte møder, og på det næstfølgende bestyrelsesmøde, underskrives protokollen af den samlede bestyrelse, hvorefter denne danner fuldgyldigt bevis for de førte forhandlinger. Bestyrelsen nedsætter de udvalg som den finder fornødent, men skal være repræsenteret med mindst et medlem i disse udvalg.
 • 6 Generalforsamlingen.
  Generalforsamlingen, der skal holdes i januar måned, er afdelingens øverste myndighed. Der skal afholdes en årlig generalforsamling, hvor følgende punkter skal være på dagsordenen:

  1.) Valg af dirigent og tre stemmetællere.

  2.) a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

  1. Diverse udvalgsberetninger.
  2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  3.) Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.

  4.) Kontingentfastsættelse.

  5.) a. Valg af formand, seniorformand samt sekretær.

  Disse vælges for 2 år ad gangen i lige år.

  1. Valg af næstformand, børneformand samt kasserer .
  Disse vælges for 2 år ad gangen i ulige år.
  1. Valg af 2-4 bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder men har ikke stemmeret medmindre de indtræder i bestyrelsen. Suppleanter kan deltage i udvalgsarbejde på bestyrelsens vegne.
  6.) Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for 1 år.

  Ingen af disse må være medlem af bestyrelsen.

  7.) Valg af 3 delegerede foruden formanden samt 1 pr. påbegyndt 200 medlemmer i foreningen. Herudover mindst 2 suppleanter, der vælges til at repræsentere foreningen til hovedforeningens repræsentantskabsmøde, der afholdes inden udgangen af marts måned.

  8.) Eventuelt.

  Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside: www.hjorten.dk og/eller ved opslag i klubhuset.

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Foreningen kan kun foretage vedtægtsændringer, der ikke er i strid med hovedforeningens love.

  Til vedtagelse af nye love, eller ændringer i bestående love, kræves 2/3 ja-stemmer af de afgivne stemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Øvrige bestemmelser sker ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

  Adgang til generalforsamlingen har samtlige afdelingens medlemmer og forældre eller værge til medlemmer under 16 år. Medlemmer, som er fyldt 16 år, har personlig stemmeret, og forældre eller værge har een stemme pr. medlem under 16 år. Stemmeretten bortfalder dog i alle tilfælde, hvis medlemmet er i kontingentrestance.

  Dirigenten skal godkende og underskrive den på generalforsamlingen førte protokol senest 7 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Denne fremsendes herefter i kopi til Hovedforeningen.

 • 7 Ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt bestyrelsen eller mindst 25 stemmeberettigede medlemmer med underskrifter anmoder herom, med angivelse af forhandlingsemne. Af disse skal mindst 20 give møde på den således indvarslede ekstraordinære generalforsamling, for at denne er beslutningsdygtig. Ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet de samme bestemmelser, som gælder for den ordinære generalforsamling i foreningen.
 • 8 Økonomien. Kassereren skal føre et specificeret regnskab over indtægter og udgifter. Regnskabsafslutningen finder sted pr. 31/12, og på den ordinære generalforsamling fremlægges et driftsregnskab og en status i revideret stand, og underskrevet af afdelingens bestyrelse.

  ​Kasserer og formand i forening eller 2 bestyrelsesmedlemmer samt enten kasserer eller formand i forening tegner fodboldafdelingen i økonomiske mellemværender overfor kommune og pengeinstitutter. Ud over et mindre kontantbeløb på max. Kr. 1.000,00 indsættes foreningens formue i en anerkendt bank eller sparekasse.

  ​Revisorerne skal mindst 2 gange i årets løb, foretage uanmeldte kasseeftersyn, og de skal her konstatere beholdningernes tilstedeværelse.
  ​Foreningen skal fremsende det reviderede årsregnskab til gennemsyn i hovedbestyrelsen, umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse.
  ​Foreningen skal betale det af hovedforeningens repræsentantskab fastsatte bidrag til hovedforeningens administration og drift.
 • 9 Kontingent.
  Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, og opkræves ½ - årligt forud, ved udsendelse af giroindbetalingskort.
  ​Såfremt et medlem ikke har betalt indenfor den fastsatte frist, rykkes medlemmet af kassereren. Betaler medlemmet ikke senest en uge efter at være blevet rykket, kan medlemmet uden videre foranstaltninger ekskluderes af foreningen.

 • 10 Ind- og udmeldelser.
  Indmeldelse i afdelingen sker ved aflevering af udfyldt indmeldelsesblanket, samt indbetaling af indskud, såfremt man ikke i forvejen er registreret som passivt medlem.
  ​Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.
 • 11 Afdelingens opløsning.
  Foreningens opløsning kan kun ske ved indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling med dette ene formål for øje, og her skal mindst 3/4 af de stemmeberettigede i foreningen give møde.

  ​​Til opløsning af foreningen kræves mindst 2/3 ja - stemmer blandt de fremmødte.

  ​Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede ikke giver møde til den første ekstraordinære generalforsamling, indkaldes til en ny med 14 dages varsel, og denne ekstraordinære generalforsamling er så beslutningsdygtig, uanset antallet af de fremmødte, og ved simpel stemmeflertal.

  ​Forinden skal et sådant skridt dog godkendes af Hovedbestyrelsen samt Repræsentantskabet.
  ​Ved afdelingens opløsning tilfalder eventuel formue og rekvisitter Herlev Idrætsforenings fællesformue.
  ​Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Idrætsforeningen Hjorten 24.02.81.
  ​Ændringer og tilføjelser vedtaget på fodboldafdelingens ordinære generalforsamlinger 28.01.82, 28.01.92, 28.01.93, 27.01.94, 26.01.95, 30.01.01, 30.01.02 samt IF Hjorten Fodbolds ordinære generalforsamling 26.01.06 , 27.01.2009 og 29.01.2015.​
Luk